English

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ'nin 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE

DUYURU

 

5910 sayılı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ'nin 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

GÜNDEM

a)       Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b)      Başkanlık divanının seçilmesi,

c)       Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d)      (Sadece Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği gündemi) Nispi ödeme oranının tespit edilmesi,

e)      Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

f)        Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

g)       Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,

h)      Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

i)        (Sadece Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği gündemi) Narenciye Tanıtım Grubu'nun 2016 yılı faaliyet raporu, 2016 yılı gelir-gider hesapları ve 2017 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve ibrası,

j)        Dilekler.

 

Birlik Adı

1.Toplantı Tarihi ve Saati

2.Toplantı Tarihi ve Saati (1.Toplantıda Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacaktır)

Temsilci Bildirim Yazısının Genel Sekreterliğe Tevsik Edilmesi İçin Son Gün

Cari Yıl İtibariyle Birliğe Olan Borcun Ödenmesi İçin Son Gün

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

Genel Kurul Listesi

30.03.2017

12.04.2017

Çarşamba / 10:00

14.04.2017

Cuma / 10:00

06.04.2017 Perşembe (Mesai Bitimine Kadar)

10.04.2017 Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB)

Genel Kurul Listesi

30.03.2017

07.04.2017

Cuma / 10:00

11.04.2017

Salı / 10:00

03.04.2017 Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

03.04.2017

Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Genel Kurul Listesi

30.03.2017

07.04.2017

Cuma / 11:00

11.04.2017

Salı / 11:00

03.04.2017 Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

03.04.2017

Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ (OİB, UMSMİB, UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

Organize San.Böl. 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad.No.11 Nilüfer/Bursa

 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)

Genel Kurul Listesi

10.03.2017

26.04.2017

Çarşamba / 16:00

28.04.2017

Cuma / 16:00

20.04.2017 Perşembe (Mesai Bitimine Kadar)

24.04.2017 Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(UHKİB)

Genel Kurul Listesi

10.03.2017

26.04.2017

Çarşamba / 16:30

28.04.2017

Cuma / 16:30

20.04.2017 Perşembe (Mesai Bitimine Kadar)

24.04.2017 Pazartesi (Mesai Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ (UTİB, UHKİB)

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (BUTEKOM)

D.O.S.A.B. Mustafa Karaer Cadde Çiğdem 2 Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA

 

 

1.       Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2015 ve 2016) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

 

2.       Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.

 

3.       Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilci Bildirim Yazısı ile genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Genel Sekreterliğe tevsik etmeleri gerekmektedir.

 

4.       Genel kurula katılma hakkına sahip gerçek kişi üyeler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kendi adlarına kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) göstermek suretiyle katılabilirler.


5.       Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.


6.       Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

7.       Temsilci Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

 

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.           

 

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

YÖNETİM KURULLARI