Yeşil Pasaport Başvurusu

GENEL BİLGİLER

Sayın Üyemiz,

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2017 / 9962)” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ile;

- Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan;

 ● 1-10 Milyon ABD Doları arasında olan firmaların 1 (bir),

● 10-25 Milyon ABD Doları arasında olan firmaların 2 (iki),

● 25-50 Milyon ABD Doları arasında olan firmaların 3 (üç),

● 50-100 Milyon ABD Doları arasında olan firmaların (4) dört,

● 100 Milyon ABD Doları üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

- Yukarıda belirtilen ortalamalarda ihracat yapan firmalar resmi Dış Ticaret İstatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

- Pasaport başvurusu üye olunan İhracatçı Birliği'ne yapılır.

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. 2017/9962 sayılı Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez. Yukarıda belirtilen ihracat tutarlarına göre firmanın birden fazla pasaport hakkının olduğu hallerde, hususi damgalı pasaport alabilecek durumda olanların eş ve çocukları da hususi damgalı pasaporta hak kazanan firmanın ortak ya da çalışanı ise söz konusu kişilere de hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

- Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

- Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar ihracatçı beyan formu ve dilekçe ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na ulaştırılabilmesini teminen her yılın 05 Şubat tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Her yılın 05 Şubat tarihinden sonra Genel Sekreterliğimize ulaşan belgelerin her yılın 15 Şubat tarihine kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'na ulaştırılamamasından Genel Sekreterliğimiz sorumlu tutulamaz. DTSŞ İhracatçı Beyan Formu için tıklayınız;DTSŞ Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

- DTSŞ'ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

- DTSŞ'ler tarafından yapılan ihracat tutarından, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak ihracat tutarının düşülmesinden sonra, kalan ihracat tutarı hususi damgalı pasaport almasını olanak verecek bir tutar ise DTSŞ yetkililerine de yeşil pasaport hakkı verilecektir.

- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

- Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün içinde pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

- Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

- - Mezkur yılda (Örneğin 2018 yılında) hak kazanılan ancak cari yıl içerisinde kullanılmayan (Örneğin 2018 yılında kullanılmayan) pasaport haklarının bir sonraki yıla (Örneğin 2019 yılına) devredilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, 2019 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın (2017 / 9962)  “Firmaların Belirlenmesi” başlıklı 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2016, 2017 ve 2018 yılları resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Bakanlıkça 2019 yılı içerisinde belirlenecektir.

BAŞVURU SÜRECİ

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne Başvuru

- Hususi Damgalı Pasaport müracaatı T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca müşterek belirlenen talep formu doldurularak gerekli belgeler ile birlikte bir dilekçe ekinde üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne elden veya kargo/posta yoluyla sunulur.

- Başvuru sahibinin sunduğu form ve ekindeki belgelerin doğruluğu, firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği tarafından kontrol edilir ve ilgili İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır.

- İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, başvuru sahibinin seçeceği Bölge Müdürlüğü'ne muhatap bir üst yazı ile birlikte onaylı talep formunu başvuru sahibine elden teslim eder veya Bölge Müdürlüğü'ne kargo/posta yoluyla gönderir.

Bölge Müdürlüğü'ne Başvuru

- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanan form Birlik tarafından posta/kargo ile ilgili Bölge Müdürlüğü'ne onay için gönderilir. Başvuru sahibi isterse, imzalı formu kendisi de elden Bölge Müdürlüğü'ne götürerek başvuruda bulunabilir.

- Bölge Müdürlüğü formun eksiksiz doldurulup doldurulmadığını ve firmanın pasaport alabilecek yetkili sayısını kontrol eder. Bölge Müdürlüğü formdaki “Firmanın .… yılında hususi damgalı pasaport alabilecek toplam yetkili sayısı” alanı ve düzenlenme tarihi alanını doldurarak formu onaylar.

- Söz konusu form müracaat sahibinin başvuracağı İl Nüfus Müdürlüğü'nü muhatap bir üst yazı ile Bölge Müdürlüğü tarafından müracaat sahibine elden teslim edilir veya posta ile firmanın İhracatçı Birliğine başvuru aşamasında bildirdiği adrese gönderilir.

İl Nüfus Müdürlüğü'ne Başvuru

- Müracaat sahibince, İl Nüfus Müdürlüğü'ne sunulacak belgeler ve Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen yazı ile birlikte, İhracatçı Birliğine başvuru aşamasında bildirdiği İl Nüfus Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapılır.

- Form düzenleme tarihinden itibaren 60 gün geçerlidir. Bu nedenle müracaat sahibi tarafından İl Nüfus Müdürlüklerine yapılacak başvuruların formun geçerlilik süresi içinde yapılmasına dikkat edilir.

GEREKLİ OLAN BELGELER

İhracatçı Birliği'ne sunulacak belgeler:


1- Başvuru Dilekçesi

2- İhracatçı Firma Yetkilileri için Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

(Formun çıktısı ön ve arka yüzü tek sayfa, arkalı önlü olarak alınmalıdır)

3- 1 adet fotoğraf (Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir)

4- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

5- Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler

6- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli imza sirküleri aslı ve fotokopisi

7- Müracaat sahibi firma çalışanı ise başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük 3 aylık SGK   e-bildirgesi

 

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu'nun doldurulmasına ilişkin KILAVUZ için tıklayınız.

 

- Pasaport Talep Formu üzerinde silinti, kalıntı ya da karalama bulunmamalıdır!

- 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin İl Nüfus Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur!

- Pasaport Talep Formunda yer alan ''Düzenlenme Tarihi'', ''Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı'' ve ''Mühür'' kısımları Bölge Müdürlüğünce doldurmak ve mühürlenmek üzere boş bırakılır.

İl Nüfus Müdürlüğü'ne sunulacaklar:


1- Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.

2- İlgili İl Nüfus Müdürlüğü'ne muhatap Bölge Müdürlüğü yazısı.

3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı.

4- Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf

(Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun).

5- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.

6- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.


ÖNEMLİ NOT:

1- Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaydettiği tarihi izleyen on beş gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce, derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

2- Hususi Damgalı Pasaport Başvuru Usulü ve Dikkat Edilecek Hususlar için;         

      (İHRACATÇI FİRMA YETKİLİLERİ İÇİN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURU USULÜ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR )

 

Yeşil pasaport başvurusu ile ilgili sorularınız için Üye Hizmetleri Şubemizi arayabilirsiniz.

T: 0 (224) 219 10 00 (Dahili 1357)

E: pasaport@uib.org.tr