English

Açıklama

Vekaletname Tanımlama İçin Tıklayınız...

 

Üye Aidat Borçlarınızı Görüntülemek ve Üye Bilgilerinizi Güncellemek için Tıklayınız...

Firma Yetkilileri Bilgi Güncelleme Formu için Tıklayınız


ÜYELİK ADIMLARI


 

· Üyelik Formunu Doldurunuz (Üyelik Formuna ulaşmak için tıklayınız)

· Üyelik Formunu Doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte firmanıza en yakın İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği`ne veya İrtibat Bürosuna başvurunuz.

· Üyelik Formuna Eklenecek Belgeler

- Taahhütname (Ekli Form)

- Vergi Mükellefiyet Yazısı (İnternet Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairesinden alınmış.(6 Aydan eski olmayacak) Fotokopisi.

- Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası veya Esnaf Odasından) (6 Aydan eski olmayacak)(Fotokopisi)

- Tüzel Firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi) - Şahıs firması olup, Ticaret Sicil Gazetesi yoksa; Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Ticaret Sicil Kaydı Belgesi.

- İmza Sirküleri (Fotokopisi)

- Gerçek Kişiler için (T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Ortak Girişim Joint-Venture, İş Ortakları, Adi İş Ortakları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi.

ÜYELİK YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

· Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz.

· Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir

· Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.

· Giriş aidatı her Birlik için 200 TL' dir.

5910 SAYILI TİM İLE İHRACATÇI BİRLİKELRİ`NİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 03.09.2009 TARİH VE 27338 SAYILI RESMİ GAZETE`DE YAYINLANAN TİM İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ`NİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA;

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1 - İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.

2 - Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

3 - Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz.

4 - Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

5 - Üyeler;

a) Kanun ve Yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,

b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,

c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,

d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,

e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle,

yükümlüdür.

6 - Her yılın Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.

 

Ebirlik Makbuz Taahhütname

Üye Aidat Borçlarınızı Görüntülemek ve Üye Bilgilerinizi Güncellemek için Tıklayınız...

Firma Yetkilileri Bilgi Güncelleme Formu için Tıklayınız 

GİRİŞ VE YILLIK AİDATLARIN YATIRILACAĞI BANKALAR

 

(Ödeme dekontunu 0-224 - 219 10 94 numaralı Muhasebe Şubemiz faksına iletiniz)

 

BİRLİK

BANKA HESAP NOLARI ( tüm Vakıfbank şubelerinden masrafsız havale yapılabilmektedir )

Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği

VAKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398

TL hesap no : 00158007296431616

ıban no : tr480001500158007296431616

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği

V AKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398

TL HESAP NO : 00158007296431445

IBAN NO : TR090001500158007296431445

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

VAKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398

TL HESAP NO : 00158007296431509

IBAN NO : TR270001500158007296431509

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

VAKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398

TL HESAP NO : 00158007296431194

IBAN NO : TR930001500158007296431194

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği

VAKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398

TL HESAP NO : 00158007296431569

IBAN NO : TR560001500158007296431569